AnketaIenākt
AnketaIenākt

Atbilst platformas lietošanas noteikumi

(spēkā no 2022.gada 25.oktobra)

1. Izmantotie termini

1.1. Cenrādis – Sabiedrības apstiprinātais Platformas lietošanas un pakalpojumu cenrādis, kas izvietots Sabiedrības tīmekļa vietnē.
1.2. Dow Jones informācija – Dow Jones riska un atbilstības dati: saraksts (politiski nozīmīgas personas (PEP), radinieki un cieši saistītās personas (RCAs), sankciju saraksti).
1.3. Klients – fiziskā persona vai juridiskā persona, kas Platformā ir reģistrēta kā Klients.
1.4. Klienta kontrahents – Klienta potenciālais/esošais klients un/vai potenciālais/esošais darījumu partneris.
1.5. Klienta lietotājs – Klienta darbinieks, kas Platformā ir reģistrēts kā Klienta lietotājs.
1.6. Lietotāja profils – profils, kas pēc reģistrācijas veikšanas tiek izveidots katram Klientam Platformā.
1.7. Līgums – starp Sabiedrību un Klientu noslēgts līgums par Platformas lietošanu, kuru veido Klienta pieteikums reģistrācijai Platformā, šie Noteikumi, Noteikumi par Dow Jones informācijas izmantošanu (ja tiek izmantots Platformas pakalpojums, kura ietvaros ir pieejama Dow Jones informācija), un šo dokumentu grozījumi.
1.8. NILLTPFN likums – Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likums.
1.9. Noteikumi – šie Platformas lietošanas noteikumi.
1.10. Personas dati – jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisko personu.
1.11. Platforma – Sabiedrības domēnā atbilst.lv izvietotā Atbilst platforma informācijas un dokumentu ievadīšanai un apstrādei, Klienta kontrahentu un ar tiem saistīto personu identifikācijas un izpētes anketu un ar veiktajām izpētēm un pārbaudēm saistīto dokumentu sagatavošanai, ar kuras rīkiem Klients var veikt Klienta kontrahentu un ar tiem saistīto personu izpēti, pārbaudi sankciju sarakstos (iestrādāts rīks automātiskai ikdienas pārbaudei bezmaksas publiski pieejamos sankciju sarakstos, kas pieejami šādas tīmekļa vietnēs: https://sankcijas.fid.gov.lv (Latvijas Republikas, ES, ANO sankcijas), https://sanctionssearch.ofac.treas.gov (ASV OFAC sankcijas), https://sanctionssearchapp.ofsi.hmtreasury.gov.uk (Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes sankcijas)) un dokumentēt veiktās izpētes un pārbaudes rezultātus.
1.12. Puses / Puse – Sabiedrība un Klients kopā / katrs atsevišķi.
1.13. Sabiedrība – SIA "Regulatīvās Tehnoloģijas", vienotais reģistrācijas Nr. 40203311340, juridiskā adrese: Avotu iela 20 – 2, Rīga, LV-1011.
1.14. Sabiedrības tīmekļa vietne – www.atbilst.lv.
1.15. Sankciju likums – Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likums.
1.16. Vispārīgā datu aizsardzības regula – Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).
1.17. Vienskaitlis (pēc nepieciešamības) ietvers arī daudzskaitli un otrādi; lietvārds, lietots sieviešu dzimtē, (pēc nepieciešamības) ietvers arī vīriešu dzimti un otrādi.


2. Vispārējie noteikumi

2.1. Noteikumi nosaka Platformas lietošanas kārtību un ir saistoši visiem Klientiem un Klientu lietotājiem. Klientu lietotājiem ir jāizpilda tie paši pienākumi, kas atbilstoši Noteikumiem ir jāizpilda Klientiem. Katram Klientam ir pienākums nodrošināt, ka visi Klienta lietotāji ievēro šos Noteikumus un tajā noteiktās prasības.
2.2. Sabiedrības tiesības uz Platformu, tās saturu un rīkiem ir aizsargātas ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, piemērojamajiem Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem un Latvijas Republikai saistošajiem starptautiskajiem līgumiem.
2.3. Platformas lietošana ir saistīta ar Klienta saimniecisko darbību. Puses apzinās un piekrīt, ka attiecībās, kas pastāv starp Pusēm sakarā ar Platformas lietošanu, Klients – fiziskā persona nav atzīstams par patērētāju.
2.4. Platforma nenodrošina iespēju apmainīties ar informāciju, kas iegūta Klienta kontrahentu un ar tiem saistīto personu izpētes gaitā vai rezultātā. Platforma nav uzskatāma par kopīgo klienta izpētes rīku.
2.5. Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad Sabiedrība ir reģistrējusi attiecīgu personu par Klientu, un ir noslēgts uz nenoteiktu laiku.


3. Pušu tiesības un pienākumi

3.1. Klientam un Klienta lietotājam ir pienākums lietot Platformu atbilstoši Līgumam un Platformā esošajiem norādījumiem.
3.2. Lai pieteiktos reģistrācijai par Klientu, fiziskai personai un juridiskai personai jāiesniedz Sabiedrībai pieteikums reģistrācijai Platformā, kas tiek noformēts Sabiedrības noteiktajā kārtībā. Fiziskai personai, kura vēlas kļūt par Klientu, jābūt vismaz 18 gadu vecai. Ja Sabiedrība akceptē attiecīgās personas pieteikumu reģistrācijai Platformā, Sabiedrība to reģistrē par Klientu. Sabiedrībai ir tiesības atteikties reģistrēt attiecīgu personu par Klientu. Sabiedrībai nav pienākuma informēt attiecīgu personu par atteikuma iemeslu.
3.3. Klientam ir tiesības pieteikt sava darbinieka reģistrāciju par Klienta lietotāju. Ja Sabiedrība akceptē Klienta pieteikumu par personas reģistrāciju par Klienta lietotāju, Sabiedrība veic Klienta lietotāja reģistrāciju. Sabiedrībai ir tiesības atteikties reģistrēt personu par Klienta lietotāju. Sabiedrībai nav pienākuma informēt Klientu par atteikuma iemeslu.
3.4. Klientam ir pienākums sniegt pilnīgu, patiesu un precīzu informāciju par Klientu un Klienta lietotāju. Klients uzņemas pilnu atbildību par Sabiedrībai sniegto informāciju un dokumentiem, par Platformā ievadīto informāciju un ievietotiem dokumentiem, tajā skaitā par to patiesumu, precizitāti un pilnību, par dokumentu atvasinājumu atbilstību dokumentu oriģināliem, par to, ka Platformā ievadīta informācija un ievietotie dokumenti atspoguļo Klienta, Klienta kontrahentu un ar tiem saistīto personu faktisko saimniecisko darbību, kā arī par šīs informācijas un dokumentu atbilstību tiem piemērojamo normatīvo aktu prasībām. Klients apliecina, ka visa Klienta, Klienta lietotāja un Klienta kontrahentu sniegta informācija un dokumenti ir patiesi, precīzi un pilnīgi. Sabiedrība ir tiesīga paļauties, ka visa informācija un dokumenti, kurus sniedzis Klients un/vai Klienta lietotājs un/vai Klienta kontrahents, ir patiesi, precīzi un pilnīgi.
3.5. Sabiedrība ir tiesīga pieprasīt un Klients apņemas nekavējoties pēc Sabiedrības pieprasījuma iesniegt Sabiedrībai Sabiedrības pieprasīto informāciju un dokumentus, kas nepieciešami Klienta pieprasīto pakalpojumu sniegšanai un/vai Sabiedrībai ar normatīvajiem aktiem uzlikto pienākumu izpildei, tajā skaitā, bet ne tikai Klienta izpētei nepieciešamo informāciju un dokumentus. Sabiedrībai ir tiesības pieprasīt informāciju un apliecinājumus par Klienta uzdoto darbību likumību un pareizību, kā arī Sabiedrība var bez jebkādām negatīvām sekām pārtraukt Līgumā noteikto saistību izpildi līdz tiek saņemta pietiekoša informācija un apliecinājumi.
3.6. Klients apņemas nekavējoties paziņot Sabiedrībai par kļūdām un/vai neprecizitātēm iesniegtajā informācijā un/vai dokumentos, vai iemeslu, kura dēļ nevar paļauties uz Klienta, Klienta lietotāja un Klienta kontrahentu iesniegto informāciju un/vai dokumentiem, ja tas kļūst zināms Klientam, kā arī apņemas nekavējoties informēt Sabiedrību par notikušajām izmaiņām sākotnēji iesniegtajos dokumentos un informācijā, ja tādas veiktas vai būtu jāveic.
3.7. Klientam un Klienta lietotājam ir pienākums īstenot atbilstošus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai nodrošinātu drošu piekļuvi Platformai no ierīcēm, kurus izmanto Klients un Klienta lietotājs. Klientam un Klienta lietotājam ir pienākums nodrošināt savu piekļuves datu Platformai (lietotājvārds un parole) saglabāšanu un slepenību, kā arī nenodot tos citām personām. Gadījumā, ja Klientam un/vai Klienta lietotājam ir aizdomas, ka tā parole ir kļuvusi zināma trešajai personai, Klientam/Klienta lietotājam ir pienākums nekavējoties nomainīt paroli.
3.8. Klients apzinās un piekrīt tam, ka Klienta lietotājam tiek piešķirta piekļuve Lietotāja profilam un atbilstoši tam piešķirto tiesību apjomam ir pieejama informācija un dokumenti, kas ievadīti Platformā, izmantojot Lietotāja profilu, kā arī apzinās un piekrīt tam, ka Klienta lietotājam atbilstoši tam piešķirto tiesību apjomam ir tiesības veikt darbības Platformā. Klients apņemas neizvirzīt pret Sabiedrību nekādas pretenzijas un/vai prasības šajā sakarā.
3.9. Klients uzņemas pilnu atbildību par visām Platformā veiktajām darbībām, tajā skaitā, bet ne tikai, par visām Klienta veiktajām darbībām, par visām Klienta lietotāja veiktajām darbībām, kā arī par visām trešo personu veiktajām darbībām, ja tās piekļūst Platformai, izmantojot Klienta/Klienta lietotāja piekļuves datus. Sabiedrībai nav pienākuma pārbaudīt vai persona, kas lieto Platformu kā Klients vai kā Klienta lietotājs, patiešām ir Klients vai Klienta lietotājs.
3.10. Klients un Klienta lietotājs ir tiesīgs lietot Platformu tikai šādam mērķim: Klienta kontrahentu un ar tiem saistīto personu izpētes veikšanai un pārbaudes sankciju sarakstos veikšanai, un šīs izpētes un pārbaudes rezultātu dokumentēšanai. Platformā ir atļauts ievadīt/pievienot informāciju un dokumentus tikai par Klienta kontrahentiem un ar tiem saistītajām personām un to darbību raksturojošiem apstākļiem. Klientam un Klienta lietotājam ir aizliegts lietot Platformu citiem mērķiem, tajā skaitā, bet ne tikai, Klientam un Klienta lietotājam ir aizliegts lietot Platformu, lai veiktu personu, kas nav Klienta kontrahenti vai ar tiem saistītās personas, izpēti un pārbaudi sankciju sarakstos.
3.11. Veicot Klienta kontrahentu un ar tiem saistīto personu izpēti, pārbaudi sankciju saraktos, izpētes un pārbaudes rezultātu dokumentēšanu, Klientam un Klienta lietotājam ir pienākums ievērot Klienta iekšējās kontroles sistēmas prasības, NILLTPFN likuma, Sankciju likuma un citu piemērojamo normatīvo aktu prasības.
3.12. Klientam un Klienta lietotājam ir aizliegts veikt darbības, kas varētu radīt Platformas darbības traucējumus un/vai apdraudēt datu drošību.
3.13. Klientam un Klienta lietotājam ir aizliegts piekļūt Platformas programmatūras datiem un kodiem, kā arī veikt tajos jebkādas izmaiņas.
3.14. Klientam un Klienta lietotājam ir aizliegts veikt darbības, kas būtu vērstas uz Platformas pilnu vai daļēju kopēšanu, atveidošanu, Platformā pieejamās informācijas un materiālu vākšanu, apkopošanu, iegūšanu, kompilēšanu, izplatīšanu, nodošanu trešajām personām.
3.15. Klientam ir tiesības iesniegt Platformas saģenerētās Klienta kontrahentu un ar tiem saistīto personu identifikācijas un izpētes anketas, Klienta kontrahentu un ar tiem saistīto personu izpētes un pārbaudes rezultātus kompetentām iestādēm pēc to pieprasījuma.
3.16. Klientam, iesniedzot Sabiedrībai rakstisku pieprasījumu, ir tiesības pieprasīt bloķēt esošajam Klienta lietotājam piekļuvi Lietotāja profilam vai mainīt Klienta lietotāju (pieprasīt bloķēt esošajam Klienta lietotājam piekļuvi Lietotāja profilam un tā vietā reģistrēt citu Klienta darbinieku par Klienta lietotāju). Ja Sabiedrība akceptē šo Klienta pieprasījumu, Sabiedrība veic Klienta pieteikto izmaiņu reģistrāciju.
3.17. Klients un Klienta lietotājs apņemas nekavējoties informēt Sabiedrību par problēmām, kas radušās Platformas lietošanas gaitā, nosūtot paziņojumu uz Sabiedrības e-pasta adresi: help@atbilst.lv.
3.18. Sabiedrībai ir tiesības veikt uzlabojumus un/vai izmaiņas Platformā, tajā skaitā, bet ne tikai, lai pielāgotu to normatīvo aktu izmaiņām. Sabiedrība apņemas veikt no tās atkarīgas darbības, lai nodrošinātu, ka 3 (trīs) mēnešu laikā pēc normatīvo aktu grozījumu/jaunu normatīvo aktu izsludināšanas Platformā tiktu veiktas izmaiņas, lai pielāgotu to normatīvo aktu izmaiņām. Sabiedrībai nav pienākuma saskaņot ar Klientu Platformas izmaiņu un/vai uzlabojumu veikšanu.
3.19. Sabiedrība apņemas veikt no tās atkarīgas darbības, lai nodrošinātu Platformas darbību un tajā esošo rīku pieejamību Sabiedrības tīmekļa vietnē 24 (divdesmit četras) stundas diennaktī. Taču Klients apzinās un piekrīt, ka Platforma un tajā esošie rīki (kāds no tiem) var būt nepieejami, ja ir iestājies jebkurš no zemāk norādītajiem apstākļiem:
3.19.1. ja ir iestājies apstāklis, kas nav atkarīgs no Sabiedrības, tajā skaitā, bet ne tikai, sakaru traucējumi, traucējumi elektroapgādē, pārtraukumi, traucējumi vai tehniskā rakstura problēmas virtuālā datu centra/servera, kurā tiek uzturēta Platforma, darbībā, sankciju sarakstu (kāda no tiem) nepieejamība, Dow Jones informācijas nepieejamība, citi tehniskā rakstura traucējumi;
3.19.2. ja Platformā tiek veikti uzlabojumi un/vai izmaiņas;
3.19.3. ja ir radušās tehniskā rakstura problēmas Platformas darbībā, kas nav saistītas ar Noteikumu 3.19.1.punktā vai 3.19.2.punktā norādītajiem apstākļiem.
3.20. Sabiedrība neuzņemas atbildību par Platformas darbības traucējumiem un tajā esošo rīku nepieejamību, kas radusies sakarā ar to, ka ir iestājies jebkurš no Noteikumu 3.19.punktā norādītajiem apstākļiem, un Klients apņemas neizvirzīt pret Sabiedrību nekādas pretenzijas un/vai prasības šajā sakarā.
3.21. Ja ir radušās tehniskā rakstura problēmas Platformas darbībā, kas nav saistītas ar Noteikumu 3.19.1.punktā vai 3.19.2.punktā norādītajiem apstākļiem, Sabiedrība apņemas veikt no tās atkarīgas darbības, lai 2 (divu) darbu dienu laikā novērstu šīs tehniskā rakstura problēmas Platformas darbībā. Gadījumā, ja šo problēmu rakstura dēļ, tos nav iespējams novērst šajā punktā noteiktajā termiņā, Sabiedrība par to informē Klientu Sabiedrības tīmekļa vietnē. Klients apstiprina, ka piekrīt šajā punktā noteiktai tehniskā rakstura problēmu Platformas darbībā novēršanas kārtībai un apņemas neizvirzīt pret Sabiedrību nekādas pretenzijas un/vai prasības šajā sakarā.
3.22. Sabiedrība apņemas ar rūpību un tai pieejamiem tehniskajiem risinājumiem rūpēties par Lietotāja profilā ievadītās informācijas un ievietoto dokumentu uzglabāšanu. Šīs informācijas un dokumentu uzglabāšana tiek veikta Līguma darbības laikā, kā arī līdz Noteikumu 5.5.punktā norādīta termiņa notecējumam.
3.23. Gadījumā, ja sakarā ar Platformas tehniskā rakstura problēmām, ir pazudusi Lietotāja profilā ievadīta informācija, Sabiedrība apņemas veikt no tās atkarīgas darbības, lai nodrošinātu iespēju atjaunot to Lietotāja profilā ievadīto informāciju, kas tika ievadīta Lietotāja profilā līdz iepriekšējās dienas plkst.24:00. Klients apstiprina, ka piekrīt šādai informācijas atjaunošanas kārtībai un apņemas neizvirzīt pret Sabiedrību nekādas pretenzijas un/vai prasības šajā sakarā.
3.24. Sabiedrība ir tiesīga noteikt prasības attiecībā uz Platformā ievietojamiem dokumentiem, tajā skaitā, bet ne tikai, prasības attiecībā uz to formātiem un apjomu, kā arī prasības attiecībā uz Platformā ievadāmas informācijas saturu un apjomu. Klientam un Klienta lietotājam ir pienākums ievērot šīs Sabiedrības prasības.
3.25. Pēc Klienta pieprasījuma tam var tikt sniegti padziļinātās izpētes un citi pakalpojumi. Sabiedrībai ir tiesības piesaistīt šo pakalpojumu sniegšanai trešās personas. Šo pakalpojumu sniegšanas termiņi ir atkarīgi no Klienta pieprasītā pakalpojuma rakstura un sarežģītības pakāpes, un parasti tie tiek sniegti piecu darba dienu laikā pēc tam, kad Sabiedrība ir saņēmusi Klienta akceptu attiecībā uz atlīdzības par attiecīgo pakalpojumu apmēru. Ja Klienta pieprasītam pakalpojumam ir noteikts garāks sniegšanas termiņš, Klients par to tiek informēts. Pakalpojumi tiek sniegti pamatojoties uz Klienta iesniegto informāciju un dokumentiem. Pakalpojuma sniegšanas termiņš var tikt pagarināts gadījumā, ja Klients neiesniedz visus pieprasītos dokumentus un/vai informāciju to iesniegšanai noteiktajā termiņā. Pakalpojuma sniegšana var tikt apturēta līdz paskaidrojuma un/vai kvalitatīvai pakalpojuma sniegšanai trūkstošās informācijas un/vai dokumentu saņemšanas no Klienta.
3.26. Pusēm ir zināms, ka normatīvie akti, kas regulē noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanu un sankciju pārkāpumu novēršanu, ir pakļauti biežām izmaiņām un tā rezultātā bieži mainās arī to interpretācija, kā arī bieži vien normatīvie akti nesniedz skaidru un viennozīmīgu traktējumu to piemērošanai un pieejamie precedenti, kas varētu palīdzēt normatīvo aktu interpretācijā, ir apjomā ierobežoti. Sakarā ar to, sniedzot pakalpojumus Sabiedrība vienmēr balstīsies uz tās pašreizējo izpratni par spēkā esošo normatīvo aktu interpretāciju. Sabiedrība un personas, kuras Sabiedrība piesaista pakalpojumu sniegšanai, neatbild par sekām, kas radušās, ja ar atpakaļejošu datumu tiek mainīti normatīvie akti vai to interpretācija, vai ja tie tiek mainīti pēc tam, kad attiecīgais pakalpojums ir jau sniegts.
3.27. Klients apzinās un piekrīt, ka Sabiedrībai ir pieejama informācija un dokumenti, kas ievadīti Platformā, izmantojot Lietotāja profilu. Sabiedrība apņemas bez Klienta rakstiskas piekrišanas neizpaust trešajām personām šo informāciju, izņemot Līgumā un spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā.
3.28. Puses vienojas, ka pasūtot pakalpojumu, Klients piekrīt tam, ka pakalpojuma sniegšanā iesaistītiem Sabiedrības darbiniekiem, kā arī personām, kuras Sabiedrība piesaista pakalpojuma sniegšanai (ja tādas tiek piesaistītas), ir pieejama informācija un dokumenti, kas ievadīti Platformā, izmantojot Lietotāja profilu. Klients apņemas neizvirzīt pret Sabiedrību nekādas pretenzijas un/vai prasības šajā sakarā.
3.29. Ja informāciju par Klientu, Klienta lietotāju, par Platformā ievietotiem dokumentiem un/vai Platformā ievadīto informāciju pieprasa iesniegt kompetentā iestāde, Sabiedrībai ir tiesības iesniegt kompetentajai iestādei tās pieprasīto informāciju un dokumentus.


4. Atlīdzība

4.1. Atlīdzība par Platformas lietošanu un pakalpojumiem tiek noteikta saskaņā ar Cenrādi, kas ir spēkā to apmaksas brīdī, ja vien Puses nav vienojušās par citu atlīdzības noteikšanas kārtību. Sabiedrība var noteikt laika posmu, kurā Platformas lietošana ir bezmaksas.
4.2. Sabiedrībai ir tiesības mainīt Cenrādi vienpusējā kārtībā. Klients apliecina, ka piekrīt, ka Sabiedrība ir tiesīga mainīt Cenrādi vienpusējā kārtībā. Par grozījumiem Cenrādī Sabiedrība informē Klientus, publicējot Cenrādi jaunajā redakcijā Sabiedrības tīmekļa vietnē 5 (piecas) kalendārās dienas pirms tā spēkā stāšanās. Jaunie atlīdzības apmēri ir piemērojami no Cenrāža jaunās redakcijas spēkā stāšanās brīža.
4.3. Klients maksā Sabiedrībai atlīdzību par Platformas lietošanu un pakalpojumiem 1 (vienu) reizi mēnesī par iepriekšējo kalendāro mēnesi, samaksājot to Sabiedrības rēķinā norādītajā apmērā un termiņā ar pārskaitījumu uz Sabiedrības rēķinā norādīto Sabiedrības norēķinu kontu. Klients apliecina, ka piekrīt šādai Platformas lietošanas un pakalpojumu apmaksas kārtībai un apņemas apmaksāt ikvienu Sabiedrības rēķinu tajā norādītajā apmērā un termiņā.
4.4. Jebkuri Klienta maksājumi Sabiedrībai uzskatāmi par veiktiem brīdī, kad summa, kuru Klientam ir pienākums samaksāt, pilnā apmērā ir ieskaitīta Sabiedrības rēķinā norādītajā Sabiedrības norēķinu kontā.
4.5. Klients piekrīt, ka Sabiedrība rēķinus sagatavo elektroniskā veidā un tie ir derīgi bez paraksta. Rēķini tiek nosūtīti uz Lietotāja profilā norādīto Klienta e-pasta adresi. Jebkurš rēķins tiek uzskatīts par saņemtu nākamajā darba dienā pēc tā nosūtīšanas uz Lietotāja profilā norādīto Klienta e-pasta adresi.
4.6. Gadījumā, ja Klients nokavē Sabiedrības rēķina apmaksu, Klientam un Klienta lietotājam pieejama Platformas funkcionalitāte tiek ierobežota, atļaujot Klientam un Klienta lietotājam tikai pieslēgties Lietotāja profilam un apskatīt tajā esošos datus, bet liedzot pārējo Platformas funkciju lietošanu. Šajā gadījumā Platformas funkcionalitāte tiek atjaunota pēc tam, kad visi Sabiedrības rēķini tiek pilnībā apmaksāti.


5. Līguma izbeigšana

5.1. Klientam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, nosūtot par to Sabiedrībai rakstisku paziņojumu:
5.1.1. 2 (divas) kalendārās dienas pirms Noteikumu grozījumu spēkā stāšanās, ja Klients izbeidz Līgumu sakarā ar to, ka Klients nepiekrīt Noteikumu grozījumiem;
5.1.2. 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas iepriekš – pārējos gadījumos.
5.2. Noteikumu 5.1.punktā minētajos gadījumos Klientam ir tiesības 1 (viena) mēneša laikā no paziņojuma par Līguma izbeigšanu iesniegšanas Sabiedrībai lejupielādēt no Lietotāja profila tajā esošo Klienta informāciju un dokumentus. Pēc šī termiņa notecējuma Līgums uzskatāms par izbeigtu un Sabiedrība bloķē Klienta un Klienta lietotāja piekļuvi Lietotāja profilam un dzēš Lietotāja profilu kopā ar visu tajā esošo informāciju un dokumentiem, izņemot tos Klienta datus, kas nepieciešami Sabiebrībai savu interešu aizsardzībai (tie tiek uzglabāti Noteikumu 5.5.punktā norādītajā termiņā).
5.3. Sabiedrībai ir tiesības nekavējoties bloķēt Klienta un Klienta lietotāja piekļuvi Lietotāja profilam un nekavējoties vienpusēji izbeigt Līgumu, ja Sabiedrība ir konstatējusi, ka ir iestājies kaut viens no zemāk norādītajiem apstākļiem:
5.3.1. Klients un/vai Klienta lietotājs ir sniedzis nepatiesu informāciju;
5.3.2. Klienta un/vai Klienta lietotājs ir pārkāpis Noteikumu 3.10.punktu, vai 3.12.punktu, vai 3.13.punktu, vai 3.14.punktu, vai citu Noteikumu punktu, kura pārkāpšanu Sabiedrība uzskata par būtisku;
5.3.3. Klients un/vai Klienta lietotājs ir pārkāpis kādu no apliecinājumiem vai aizliegumiem, kas norādīti Noteikumos par Dow Jones informācijas izmantošanu, vai ir pārkāpis kādu citu Noteikumu par Dow Jones informācijas izmantošanu punktu, kura pārkāpšanu Sabiedrība uzskata par būtisku;
5.3.4. Klienta pieļautais Sabiedrības rēķina apmaksas termiņa nokavējums pārsniedz 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas;
5.3.5. Klients un/vai Klienta lietotājs, lietojot Platformas sniegtās iespējas, ir veicis vai mēģinājis veikt pretlikumīgas darbības;
5.3.6. Sabiedrībai ir aizdomas par Klienta un/vai Klienta lietotāja un/vai ar Klientu saistītās personas saistību ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju (vai tās mēģinājumu) un/vai terorisma finansēšanu (vai tās mēģinājumu) un/vai proliferācijas finansēšanu (vai tās mēģinājumu);
5.3.7. attiecībā uz Klientu vai ar to saistīto personu ir noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, vai eksistē vai rodas citi apstākļi, kas pēc Sabiedrības pamatota sprieduma būtiski un negatīvi ietekmē Līguma izpildi vai Sabiedrības spēju izpildīt ar Līgumu uzņemtās saistības, vai Sabiedrībai kļūst zināms, ka Klients nav Sabiedrībai darījis zināmu informāciju, kas pēc Sabiedrības pamatota sprieduma būtiski ietekmē no Līguma izrietošo Sabiedrības saistību izpildi.
Pēc tam, kad Sabiedrība ir bloķējusi Klienta un Klienta lietotāja piekļuvi Lietotāja profilam un vienpusēji izbeigusi Līgumu, Sabiedrība par to informē Klientu, nosūtot paziņojumu uz Lietotāja profilā norādīto Klienta e-pasta adresi.
5.4. Sabiedrībai ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu bez jebkāda iemesla, nosūtot par to Klientam paziņojumu uz Lietotāja profilā norādīto Klienta e-pasta adresi 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas iepriekš.
5.5. Gadījumā, ja Līgums tiek izbeigts pēc Sabiedrības iniciatīvas, tad Sabiedrība pēc saviem ieskatiem piešķir Klientam tiesības 1 (viena) mēneša laikā pēc Līguma izbeigšanas lejupielādēt no Lietotāja profila tajā esošo Klienta informāciju un dokumentus vai nosūta tos Klientam uz Lietotāja profilā norādīto Klienta e-pasta adresi šajā punktā noteiktajā termiņā. Pēc šī termiņa notecējuma Sabiedrība dzēš Lietotāja profilu kopā ar visu tajā esošo informāciju un dokumentiem, izņemot tos Klienta datus, kas nepieciešami Sabiebrībai savu interešu aizsardzībai. Šie dati tiek uzglabāti tik ilgi, kamēr tas ir nepieciešams Sabiedrības interešu aizsardzībai. Klients piekrīt un neatsaucami pilnvaro Sabiedrību uzglabāt Lietotāja profilā esošo informāciju un dokumentus šajā punktā noteiktajā termiņā.
5.6. Klientam ir pienākums pilnībā norēķināties par Platformas lietošanu un sniegtajiem pakalpojumiem, kas uz Līguma izbeigšanas dienu nav apmaksāti, veicot apmaksu Sabiedrības rēķinā norādītajā apmērā un termiņā. Līguma izbeigšana neatbrīvo Klientu no maksājumu veikšanas, kas Klientam ir jāveic saskaņā ar Līgumu.
5.7. Piekļuves Lietotāja profilam bloķēšana nozīmē arī piekļuves Platformai bloķēšanu.


6. Atbildība un nepārvarama vara

6.1. Par savu Līgumā noteikto pienākumu nepildīšanu vai nepienācīgu pildīšanu Puses atbild Līgumā un Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā.
6.2. Sabiedrības atbildības apmērs saistībā ar Līgumā noteikto pienākumu neizpildi vai nepienācīgu izpildi nepārsniedz tiešos zaudējumus, kas faktiski nodarīti Klientam Sabiedrības vainas dēļ, bet jebkurā gadījumā nevar pārsniegt atlīdzības apmēru, ko Sabiedrība ir saņēmusi no Klienta par Platformas lietošanu par 3 (trim) pēdējiem mēnešiem. Klientam nav tiesību pieprasīt zaudējumu atlīdzību, ja Klients nav veicis apmaksu par Platformas lietošanu un saistītajiem pakalpojumiem.
6.3. Sabiedrība neatbild par Līgumā noteikto pienākumu savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi, ja Klients vai Klienta lietotājs nepilda Līgumā noteiktos pienākumus.
6.4. Platformas lietošana neatbrīvo Klientu no normatīvajos aktos paredzētas atbildības par Klienta darbības veikšanu atbilstoši NILLTPFN likuma, Sankciju likuma un citu piemērojamo normatīvo aktu prasībām. Par visu uz Klientu attiecināmo NILLTPFN likuma, Sankciju likuma un citu piemērojamo normatīvo aktu prasību izpildi ir atbildīgs Klients.
6.5. Sabiedrība nesniedz nekādas garantijas un/vai apgalvojumus par Platformas atbilstību Klienta un Klienta lietotāja vēlmēm, par to, ka ar Platformas izmantošanu ir pietiekami, lai Klients izpildītu visas prasības, kas tam var būt jāveic NILLTPFN likuma un Sankciju likuma ievērošanai, par Platformas lietošanas apmierinošu iznākumu, par ekonomiskiem, finanšu vai citiem rezultātiem, kas varētu rasties Klientam un Klienta lietotājam Platformas lietošanas rezultātā, kā arī par to, ka Platforma nesatur tehniskā rakstura kļūdas un strādās nepārtraukti. Platformā esošajai informācijai ir tikai informatīvs raksturs, tā nav pielāgota konkrēta Klienta un Klienta lietotāja vajadzībām un tā nekādā veidā un ne pie kādiem apstākļiem nav uzskatāma par saistošo normatīvo aktu un/vai apstākļu skaidrojumu.
6.6. Sabiedrība neuzņemas atbildību par Dow Jones informāciju, sankciju sarakstos un citas datu bāzēs, kas pieejamas, izmantojot Platformu, esošo informāciju, tajā skaitā, bet ne tikai, neuzņemas atbildību par šīs informācijas pareizību, patiesumu, precizitāti, aktualitāti un pilnību, kā arī neuzņemas atbildību par sankciju sarakstu saturošās datu bāzes un citu datu bāzes darbību un nesniedz nekādas garantijas un/vai apgalvojumus par to pieejamību un Dow Jones informācijas pieejamību.
6.7. Sabiedrība neuzņemas atbildību par informācijas un dokumentu saturu, kas ievadīti Platformā, izmantojot Lietotāja profilu vai Klientam izveidoto saiti, kā arī Sabiedrība neuzņemas atbildību par ar Platformas rīkiem pārnestas informācijas pareizību un atbilstību normatīvo aktu prasībām. Klients apzinās, ka Platformā esošo informācijas pārnešanas rīku funkcija ir tikai informācijas pārvietošana uz attiecīgo sistēmu, šie rīki neanalizē pašas informācijas pareizību un atbilstību faktiskajai situācijai, Klienta iekšējās kontroles sistēmai un piemērojamo normatīvo aktu prasībām. Klientam ir pienākums patstāvīgi pārliecināties par informācijas pareizību un atbilstību faktiskajai situācijai, kā arī pārbaudīt Platformas lietošanas rezultātu atbilstību Klienta iekšējās kontroles sistēmai, NILLTPFN likuma, Sankciju likuma un citu piemērojamo normatīvo aktu prasībām. Platformas lietošanas rezultātiem, tajā skaitā, bet ne tikai, ar Platformas rīku palīdzību veikto Klienta kontrahentu un ar tiem saistīto personu izpētes rezultātiem un pārbaudes sankciju sarakstos rezultātiem, ir tikai informatīvs raksturs. Sabiedrība neuzņemas atbildību par Platformas lietošanas rezultātu pareizību, patiesumu, precizitāti, aktualitāti un pilnību.
6.8. Sabiedrība neuzņemas atbildību par Klienta lietotāja darbību un/vai bezdarbību un zaudējumiem, kas radušies Klientam Klienta lietotāja darbības un/vai bezdarbības dēļ. Klients uzņemas pilno atbildību par Klienta lietotāja darbību un/vai bezdarbību.
6.9. Sabiedrība neuzņemas atbildību par netiešiem zaudējumiem, par nejaušiem zaudējumiem, par neiegūto peļņu un līdzīgiem šāda veida zaudējumiem, par Klientam uzliktiem sodiem (tajā skaitā, bet ne tikai, par izteiktiem brīdinājumiem, uzliktām soda naudām, piespiedu naudām), par zaudējumiem, kas radušies Klientam no pakalpojumiem, tajā skaitā, ja pakalpojumi sniegti, balstoties uz Klienta, Klienta lietotāja vai Klientu kontrahentu sniegto informāciju un/vai dokumentiem, kā arī par zaudējumiem, kas radušies sakarā ar trešās personas piekļuvi Platformai un/vai jebkuram Platformas lietošanas rezultātam.
6.10. Sabiedrība neuzņemas atbildību pret trešajām personām, kurām ir iesniegti vai citādi kļuvuši pieejami Platformas lietošanas rezultāti (tajā skaitā, bet ne tikai, saģenerēti izpētes rezultāti, pārbaudes sankciju sarakstos rezultāti), par jebkādiem tiešiem, netiešiem vai jebkādiem citiem zaudējumiem, kas radušies no jebkādas Platformas lietošanas rezultātu lietošanas vai nespējas tos lietot.
6.11. Klients apņemas pilnā apmērā atlīdzināt Sabiedrībai visus zaudējumus un izdevumus (tajā skaitā, bet ne tikai, izdevumus par juridiskās palīdzības saņemšanu, iekšējā laika patēriņa izmaksas), kas radušies Klienta un/vai Klienta lietotāja darbības un/vai bezdarbības dēļ.
6.12. Neviena no Pusēm nav atbildīga par pilnīgu vai daļēju savu Līgumā noteikto saistību neizpildi, ko izraisījuši nepārvaramas varas apstākļi, tajā skaitā, bet ne tikai, dabas katastrofas, ugunsgrēki, karadarbība, terora akti, nemieri, streiki, pandēmijas, jauno normatīvo aktu prasību ieviešana, kas sarežģī, ierobežo vai aizliedz Līgumā noteikto saistību izpildi, un citi līdzīgi notikumi, kuri tiešā veidā ietekmē Līgumā noteikto saistību izpildi un kuru iestāšanos nebija iespējams ne paredzēt, ne novērst. Pusei, kas nevar izpildīt savas Līgumā noteiktās saistības sakarā ar nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos, ir pienākums rakstveidā brīdināt par to otro Pusi ne vēlāk kā 5 (piecu) kalendāro dienu laikā no nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās brīža. Iestājoties nepārvaramas varas apstākļiem Līgumā noteikto saistību izpildes laiks tiek attiecīgi pagarināts uz laika posmu, kurā pastāv nepārvaramas varas apstākļi.
6.13. Klientam ir tiesības iesniegt Sabiedrībai rakstisku pretenziju par Klientam sniegtajiem Sabiedrības pakalpojumiem ne vēlāk kā 5 (piecu) kalendāro dienu laikā no brīža, kad Klients ir konstatējis trūkumus vai tam pamatoti vajadzēja tos konstatēt, un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 6 (sešu) mēnešu laikā pēc attiecīgu pakalpojumu sniegšanas brīža. Klienta pretenzijā jābūt norādīts pretenzijas pamatojums. Sabiedrība apņemas izskatīt šo Klienta pretenziju 1 (viena) mēneša laikā no tās saņemšanas brīža.


7. Personas datu apstrāde

7.1. Klients neiebilst un apstiprina, ka Sabiedrība drīkst apstrādāt Platformā ievadītos Personas datus un no Klienta saņemtos Personas datus ar mērķi veikt Klienta, tā pārstāvja un Klienta lietotāja identifikāciju, slēgt Līgumu un izpildīt to, piešķirt Klientam un Klienta lietotājam piekļuvi Platformai, nodrošināt Platformas rīku darbību, sniegt Klientam pakalpojumus (pakalpojumu sniegšanas ietvaros veikt Personas datu apstrādi), izpildīt Sabiedrībai ar normatīvajiem aktiem uzliktos pienākumus, informēt Klientu par izmaiņām Noteikumos, Noteikumos par Dow Jones informācijas izmantošanu un Cenrādī, informēt Klientu par uzlabojumiem un izmaiņām Platformā. Klients piekrīt, ka Sabiedrība ir tiesīga veikt jebkuras darbības ar Personas datiem, kuras ir nepieciešams veikt vai ir vēlams veikt, lai sasniegtu jebkuru no šajā punktā norādītajiem mērķiem, ieskaitot, bez ierobežojumiem: Personas datu ievākšana, sistematizācija, uzkrāšana, glabāšana, precizēšana (atjaunināšana un labošana), izmantošana, izplatīšana (tai skaitā nodošana), nosūtīšana ārpus Latvijas Republikas, anonimizācija, bloķēšana, iznīcināšana, kā arī jebkādu citu darbību veikšana ar Personas datiem saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Klients pilnvaro Sabiedrību nodot Personas datus šādiem datu saņēmējiem: Sabiedrības konsultantiem un pakalpojumu sniedzējiem (juridiskajiem un nodokļu konsultantiem, IT pakalpojumu sniedzējiem, grāmatvedības pakalpojumu sniedzējiem, revidentiem, datu apstrādātājiem, kas veic Personas datu apstrādi Sabiedrības uzdevumā, u.tml.), kompetentām iestādēm, kā arī Klients piekrīt, ka šie datu saņēmēji ir tiesīgi apstrādāt visus Personas datus saskaņā ar piemērojamo normatīvo aktu prasībām. Klients apstiprina, ka ir iepazinies ar Sabiedrības tīmekļa vietnē esošo Privātuma politiku un piekrīt tajā esošajiem noteikumiem.
7.2. Sabiedrība apstrādā Personas datus, ievērojot Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasības. Sabiedrība veic Personas datu apstrādi tādā apjomā, kāds ir nepieciešams, lai sasniegtu jebkuru no Noteikumu 7.1.punktā norādītajiem mērķiem. Personas datu apstrāde tiek veikta ne ilgāk, kā tas pamatoti nepieciešams mērķiem, kādiem Personas dati tiek apstrādāti. Personas datu glabāšanas termiņi tiek noteikti pamatojoties uz piemērojamajiem normatīvajiem aktiem vai Sabiedrības leģitīmajām interesēm.
7.3. Ja Klients ir datu subjekts, Klientam, iesniedzot rakstisku iesniegumu, ir tiesības iepazīties ar saviem Sabiedrības rīcībā esošajiem Personas datiem, pieprasīt to labošanu, dzēšanu, apstrādes ierobežošanu, ir tiesības atsaukt savu piekrišanu un iebilst pret Sabiedrības veikto Klienta Personas datu apstrādi, kā arī ir tiesības uz savu Personas datu pārnesamību. Minētās tiesības Sabiedrība nodrošina, ievērojot Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasības šo tiesību īstenošanai.
7.4. Sūdzību par Sabiedrības veikto Personas datu apstrādi Klientam ir tiesības iesniegt Datu valsts inspekcijai (Datu valsts inspekcijas kontaktinformācija ir pieejama tās tīmekļa vietnē: www.dvi.gov.lv).
7.5. Attiecībā uz Sabiedrības nodrošināto pakalpojumu ietvaros veikto Personas datu apstrādi Klients uzskatāms par datu pārzini, bet Sabiedrība par apstrādātāju. Sabiedrībai ir tiesības uz atsevišķa tiesiskā pamata patstāvīgi kā pārzinim apstrādāt Personas datus Sabiedrības noteiktiem nolūkiem, uz ko nav attiecināmi šī Līguma noteikumi un Klienta kā pārziņa prasības un atbildība (šādos gadījumos Sabiedrība jebkurā gadījumā saglabā konfidencialitāti attiecībā uz Personas datu apstrādes darbībām, ko veicis Klients).
7.6. Klients, apliecina, ka:
7.6.1. Klients, izmantojot Sabiedrības pakalpojumus, apstrādā Personas datus saskaņā ar piemērojamo tiesību aktu prasībām un Klientam ir tiesisks pamats šo Personas datu apstrādei;
7.6.2. Klientam ir tiesības apstrādāt un atklāt Sabiedrībai (tostarp visiem Sabiedrības izmantotajiem apakšuzņēmējiem) attiecīgos Personu datus;
7.6.3. Klients ir atbildīgs par Sabiedrībai nodoto un Platformā ievadīto Personas datu precizitāti, aktualitāti, integritāti, saturu un likumību;
7.6.4. Klients ir izpildījis savus pienākumus sniegt nepieciešamo informāciju datu subjektiem saistībā ar Personas datu apstrādi, ja tāda nepieciešama saskaņā ar piemērojamo tiesību aktu prasībām.
7.7. Klients nekavējoties paziņo Sabiedrībai, ja Klients uzskata Personas datu apstrādi Līguma izpildes ietvaros par nedrošu vai nepieļaujamu, kā arī Klients informē Sabiedrību, ja Personas datu apstrāde Līguma saistību izpildei saistīta ar īpašu vai paaugstinātu risku (paaugstinātu privātuma aizskāruma iespējamību).
7.8. Puses nodrošina, ka personas, kuras ir iesaistītas apstrādē (t.sk., Pušu darbinieki un pārstāvji), ir apņēmušās ievērot konfidencialitāti vai tām ir noteikts attiecīgs likumisks pienākums ievērot konfidencialitāti. Šis noteikums ir spēkā arī pēc Līguma izbeigšanās. Klients nodrošina, ka netiek izpausta arī nekāda informācija, kas tam kļuvusi zināma par Sabiedrības darbību un Sabiedrības piemērotajiem datu aizsardzības pasākumiem.
7.9. Ja Klients kā Personas datu pārzinis pieprasa Sabiedrībai kā apstrādātājam informāciju par drošības risinājumiem, dokumentāciju vai cita veida informāciju saistībā ar to kā Sabiedrība apstrādā Personas datus un šāds pieprasījums pārsniedz Sabiedrības sniegto standarta informāciju un rada papildus darbu Sabiedrībai, Sabiedrība var noteikt Klientam papildus maksu par šādiem papildpakalpojumiem. Sabiedrība var atteikties sniegt informāciju, kas ietver komercnoslēpumu un tieši neattiecas uz Personas datu aizsardzības nodrošināšanu Līguma ar Klientu izpildē, kā arī gadījumos, ja tas skar citu klientu un datu subjektu informāciju un tās drošību.
7.10. Puses apzinās, ka atbilstoši NILLTPFN likuma 5.2pantam, NILLTPFN likuma subjekti datu subjektam nesniedz informāciju par NILLTPFN likuma ietvaros veikto datu apstrādi noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā, izņemot publiski pieejamos datus. Ja tas nepieciešams atbildes sagatavošanai datu subjektam vai skar Sabiedrības darbību, Klients apņemas informēt Sabiedrību par saņemtu datu subjekta pieprasījumu saistībā ar Līguma izpildes ietvaros veikto Personas datu apstrādi.


8. Piemērojamie normatīvie akti un strīdu izskatīšana

8.1. Pušu attiecības saistībā ar Līgumu tiek regulētas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
8.2. Jebkuru strīdu, domstarpību vai prasību, kas izriet no Līguma, Puses vienojas risināt pārrunu ceļā, bet, ja pārrunu ceļā vienošanās netiek panākta, strīdi, domstarpības un prasības nododamas to galīgai izšķiršanai Latvijas Republikas vispārējās jurisdikcijas tiesai saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.


9. Citi noteikumi

9.1. Sabiedrībai ir tiesības vienpusējā kārtībā grozīt šos Noteikumus, informējot par to Klientu ar publikāciju Sabiedrības tīmekļa vietnē 5 (piecas) kalendārās dienas pirms Noteikumu grozījumu (Noteikumu jaunajā redakcijā) spēkā stāšanās. Ja Klients nepiekrīt Noteikumu grozījumiem, Klientam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, nosūtot Sabiedrībai par to rakstisku paziņojumu Noteikumu 5.1.1.punktā noteiktajā termiņā. Ja uz Noteikumu grozījumu spēkā stāšanās dienu Sabiedrība nav saņēmusi no Klienta paziņojumu par Līguma izbeigšanu, uzskatāms, ka Klients ir piekritis Noteikumu grozījumiem (Noteikumiem jaunajā redakcijā). Noteikumu grozījumi (Noteikumi jaunajā redakcijā) ir piemērojami un saistoši Klientam un Klienta lietotājam no to spēkā stāšanās brīža.
9.2. Ja viens vai vairāki šo Noteikumu punkti nav piemērojami vai ir spēkā neesoši, tas neietekmē Noteikumu citu punktu spēkā esamību un nepiemērojamais vai spēkā neesošais Noteikumu punkts ir aizstājams ar citu, kas iespējami atbilst Pušu nolūkam, regulējumam, kas bija ietverts aizstājamajā punktā, ciktāl to pieļauj piemērojamais likums.
9.3. Sabiedrība un attiecīgās trešās personas, kuras ir intelektuālā īpašuma tiesību turētājas vai īpašnieces, saglabā visas tiesības uz šo personu intelektuālo īpašumu un Klientam, lietojot Platformu un izmantojot pakalpojumus, nerodas uz to īpašuma tiesības. Lietojot Platformu un izmantojot pakalpojumus, Klientam ir tiesības izmantot attiecīgos intelektuālā īpašuma objektus, ciktāl tas izriet no saņemto pakalpojumu veida un no Līguma noteikumiem. Sabiedrība var izmantot savas intelektuālā īpašuma tiesības pēc saviem ieskatiem, bez jebkādiem ierobežojumiem.
9.4. Klients nevar nodot trešajai personai savas tiesības un/vai pienākumus, kas izriet no Līguma, bez Sabiedrības rakstiskas piekrišanas.
9.5. Paziņojumi un citi dokumenti, kas iesniegti personīgi attiecīgajai Pusei, uzskatāmi par saņemtiem tajā dienā, kad tie tiek nodoti adresātam (attiecīgajai Pusei) pret parakstu par saņemšanu. Pa pastu nosūtīti paziņojumi un citi dokumenti tiek uzskatīti par saņemtiem 7. (septītajā) kalendārā dienā pēc to nodošanas pasta iestādē, ko apliecina pasta kvīts par ierakstītās vēstules pieņemšanu (Sabiedrības paziņojums Klientam nosūtams uz Lietotāja profilā norādīto Klienta adresi, Klienta paziņojums Sabiedrībai nosūtams uz Sabiedrības juridisko adresi). Pa e-pastu nosūtīti paziņojumi un citi dokumenti tiek uzskatīti par saņemtiem nākamajā darba dienā pēc to nosūtīšanas (Sabiedrības paziņojums Klientam nosūtāms uz Lietotāja profilā norādīto Klienta e-pasta adresi, Klienta paziņojums Sabiedrībai nosūtams uz Sabiedrības e-pasta adresi: help@atbilst.lv).


footer forma