AnketaIenākt
AnketaIenākt

NILLTPF riska pārvaldība

Ja esat NILLTPFN likuma subjekts vai veicat citu saimniecisko / profesionālo darbību, kuru neregulē iepriekš minētais likums, taču jums rūp sava reputācija, esam gatavi jums sniegt individuālu atbalstu “Zini savu klientu” principa īstenošanā, pamatojoties uz risku vadības procesa ieviešanu atbilstoši jūsu nozares vajadzībām!

Visaptveroša iekšējās
kontroles sistēma

Mūsu platforma nepārtraukti attīstās un pilnveidojas. Tā paredz iespēju veikt ne tikai klientu izpēti, iekļaujot dažādām nozarēm paredzētas specifiskas anketas un aptaujas, bet ievieš arī citus ar atbilstības riska vadību saistītus procesus. Mūsu eksperti un sadarbības partneri ir gatavi palīdzēt jums pilnveidot iekšējās kontroles sistēmu un sniegt atbalstu tai paredzēto funkciju īstenošanai, lai nodrošinātu uz riskiem balstīto pieeju jūsu uzņēmuma darbībā. Ja jūs vēlaties nodot sava uzņēmuma atbilstības izpildes funkciju ārpakalpojuma profesionāļiem ar iespēju kontrolēt procesus vienotā sistēmā, pieprasiet Atbilst komandai individuālo cenu piedāvājumu.

Mēs piedāvājam:

Risku vadību

• NILLTPFN likuma subjekta atbilstības noteikšana. 
• NILLTPFN un sankciju likumu subjekta risku novērtēšana.
• Iekšējās kontroles sistēmas izveide, ieviešana, uzturēšana.

Darījumu izvērtēšanu

• Darījumu monitorings par noteikto laika periodu, tai skaitā atsevišķa darījuma ekonomiskās būtības noteikšana.
• Aizdomīgu darījumu konstatēšana un tā izvērtēšana.

Sankciju, PNP skrīningu jeb pārbaudi

Klienta, darījuma partnera pārbaude sankciju sarakstos jebkurā darījumu attiecību posmā.

Klienta, tā sadarbības partnera riska noteikšanu

Klienta, darījuma partnera izpēte pirms sadarbības uzsākšanas vai jebkurā citā darījumu attiecību posmā.

Dažādas pieejamības un satura informācijas izvērtēšanu

• Negatīva rakstura informācijas, kas saistīta ar iespējamiem NILL/TPF vai citiem noziedzīgiem nodarījumiem, izvērtēšana.
• Citāda rakstura informācijas izvērtēšana, kas var radīt finansiālus vai reputācijas riskus.

Automatizētu NILLTPFN un Sankciju likuma prasību izpildes nodrošinājumu platformā Atbilst

• Zini savu klientu prasību izpilde vienuviet.
• Pārbaudes nodrošināšana sankciju sarakstos, t.sk. arī ikdienas pārbaudes ar API (Application Programming Interface).

Apmācības

• Apmācību materiāla NILLTPF un sankciju riska novēršanas jomā sagatavošana.
• Apmācību novadīšana.

Citus pakalpojumus

• Iekšējās kontroles sistēmas darbības kvalitātes pārbaude.
• Dažādu paaugstinošu NILLTPF un sankciju risku faktoru padziļinātas izpētes veikšana un atzinumu sagatavošana.
• Konsultācijas par NILLTPFN un Sankciju likuma prasību ievērošanu.
• Atbalsts un /vai pārstāvība kompetento uzraudzības iestāžu pārbaudes procesos.

Speciālistu pakalpojumi

Elīna Ņebritova

Sertificēta CAMS speciāliste (Certified Anti-Money Laundering Specialist), Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists (ACAMS) biedrs ar vairāk kā 15 gadu darba pieredzi finanšu un banku industrijā. Šo gadu laikā uzkrājusi dziļas zināšanas nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas normatīvo aktu prasību izpildē, kā arī iekšējās kontroles sistēmas izstrādē un darījumu uzraudzībā.
Ir piedalījusies dažādos vietējos un starptautiskos projektos, kas saistīti ar NILLTPF risku novērtēšanu un pārvaldību, tostarp arī sankciju riska pārvaldību.
Ir vadījusi un piedalījusies dažādos projektos, kas saistīti ar iekšējās kontroles sistēmas izstrādi, novērtēšanu un uzlabošanu.
Pieteikties
footer forma